2020-1-CZ01-KA229-078314

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY MOBILIT ČESKÁ REPUBLIKA-SLOVINSKO

Jedním z výstupů projektu pro každého účastníka je zlepšení jazykové vybavenosti pro život v EU. Účastníci si vytvoří Europass: Jazykový pas.

On-line aplikace http://www.evropskejazykoveportfolio.cz umožní každému účastníku vést si své jazykové portfolio dlouhodobě a na internetu.

Europass: Jazykový pas (EJazykový pas), jazykové portfolium:

slouží každému občanu EU pro sebereflexi i jako doplněk k životopisu. Formulář, do kterého si individuálně účastníci mobilit zaznamenávají své znalosti a zkušenosti z cizích jazyků. Využije ho především ten, kdo určité jazykové znalosti má, ale nemá o tom žádný doklad, jako je např. certifikát nebo diplom.

Úroveň znalostí si každý určuje sám na základě sebehodnocení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) vytvořeného Radou Evropy. Viz https://ejp.rvp.cz/index.php?mod=jazykovy_pas&dict=tabulka

JAZYKOVÁ A KULTURNÍ PŘÍPRAVA

Z důvodu pandemie nemohly probíhat plánované klasické kurzy slovinštiny a angličtiny pro mobility v projektu. Proto je nutná příprava na mobility (výuka ve slovinštině, češtině a angličtině) individuálně a elektronicky.

SLOVINŠTINA – ČEŠTINA – ANGLIČTINA (němčina, ruština)

(zdroj: https://www.mundo.cz/slovinsko/jazyk

se souhlasem autora Alena Šamonilová zpracovala Helena Jedličková

– Co se týče jazyka, i když jde o relativně malé území, má slovinština přes 40 nářečí, která se dodnes běžně užívají v hovorovém jazyce. V příhraničních oblastech do toho navíc zasahují jazyky sousedů (italština, němčina, maďarština a chorvatština). Občas se pak stává, že si v hovorové řeči nerozumí ani dva Slovinci a musí si vzít na pomoc jazyk spisovný, takže vaší slovinštině se budou Slovinci snažit porozumět.

– Mladší generace Slovinců mluví anglicky a starší zase většinou německy. Všichni (až na nejmladší generaci – tady je to stejné jako u nás se slovenštinou) ovládají srbštinu, resp. chorvatštinu. Zmiňuji to proto, že pro Čechy je chorvatština obvykle srozumitelnější než slovinština a hodně Slovinců má tendenci do chorvatštiny při komunikaci s cizinci (resp. Čechy, Slováky a Poláky) automaticky přecházet. Rádi v rozhovoru s cizinci procvičí svou znalost angličtiny, popřípadě němčiny, ale pokud to nejde jinak, tak při dobré vůli na obou stranách se lze domluvit bez problému i česko-slovinsky.

Jenom si je potřeba dát pozor na některá „zrádná“ slovíčka, která zní stejně jako v češtině, ale jejich význam je zcela jiný nebo posunutý. Ta nejfrekventovanější jsou např. 

otrok (dítě), kaditi (kouřit), hitrost (rychlost), cesta (silnice),

slovenski (slovinský), prt (ubrus), jed (jídlo), zahod (západ).

Slovinci taky rádi říkají, že je něco „češko“, což znamená, že je to fakt divný, legrační, nebo ve smyslu naší „španělské vesnice“.

Slovinština je jazykem jihoslovanským, kterým se mluví v Slovinsku a přilehlých oblastech

v zahraničí.

První písemnosti pochází z 10. století, spisovná slovinština byla vytvořena v 2. pol. 19. století

na základě kraňského nářečí (oblast mobilit). V této době se také začala používat diakritika. Slovinština se píše upravenou latinkou. Má velké množství samohlásek (trojí o a e) a melodický přízvuk. Jako jeden z mála evropských jazyků používá duál, tedy dvojné číslo, které vyjadřuje párovost. Slovinština stejně jako jiné slovanské jazyky u některých sloves rozlišuje vid dokonavý a nedokonavý nebo hlásky č, š a ž (např. Srečala sem te = potkala jsem tě).

Co se týče výslovnosti:

„h“ se čte jako ch (ch slovinština až na dvě nářečí vůbec nezná)

 „v“ se uprostřed slova nebo pokud stojí jako předložka před slovem vyslovuje podobně jako naše u (např. avto = auto).

Přízvuk

Jedna z nejtěžších věcí ve slovinštině, neboť jde o přízvuk pohyblivý (to znamená, že může být kdekoli a v rámci jednoho slova se dokonce může i měnit. V psaném projevu se přízvuk graficky nezaznamenává.

Pro účely základní komunikace není potřeba situaci nějak zvlášť komplikovat. Ve slovníku pro projekt jsou uvedená a vysvětlená jednotlivá označení přízvuku:

´označuje místo přízvuku, délku, úzké “e” a “o”
ˆoznačuje místo přízvuku, délku, široké “e” a “o”
`označuje místo přízvuku, krátkost, široké “e” a “o”

– Základy slovinštiny slovník do úrovně A1 a překladač naleznete: 

https://www.mundo.cz/slovinsko/jazyk

– pro psaní: česko – slovinský – anglický překladač např.:

https://www.translator.eu/…ac/
https://www.translator.eu/cesko/
https://www.translator.eu/cesko/anglicky/prekladac/

– Základní česko-slovinsko-anglický slovník pro mobility do úrovně A1 (viz dále) vytvořili

na základě slovníku (viz. https://www.mundo.cz/slovinsko/jazyk) účastníci projektu ERASMUS+  Cesty do „Zelené Evropy“ 2020-1- CZ01-KA229-078314

ZÁKLADNÍ   ČESKO-SLOVINSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK PRO MOBILITY PROJEKTU ERASMUS+ Cesty do „Zelené Evropy“ 2020-1- CZ01-KA229-078314

Základní výrazy (Osnovni izrazi) Basic expressions

ČeskySlovinsky                                           Anglicky
Mluvíte anglicky / německy?Ali govoríte angléško / némško?      Do you speak English / German?
Nemluvím slovinsky.Ne govorím slovénsko.                     I don’t speak Slovenian.
Nerozumím.Ne razúmem.                                    I don’t understand.
Jak se řekne slovinsky…?Kakó se rêče po slovénsko…?          How do you say…in Slovene?
NevímNe vem                                             I don’t know.
AhojŽívjo / Zdrávo                                  Hi. / Hello.
Dobrý denDóber dán                                        Good afternoon.
Dobrý večerDóber večér                                     Good evening.
Dobrou nocLáhko nóč                                        Good night.
Na shledanouNasvídenje                                       Goodbye.
Dobrou chuťDóber ték                                         Enjoy your meal. / Bon appétit.
Na zdraví!Na zdrávje!                                      Cheers.
Ano / NeJá / Nè                                              Yes. No.
Děkuji / Není začHvála / Ni za kàj                              Thank you. / You’re welcome.
ProsímPrósim                                              Please.
PromiňteOprostíte                                           Excuse me.
S dovolenímDovólite                                            Do you mind?
Jak se máte?Kakó ste?                                          How are you?
Mám se dobře.Dộbro.                                               I’m fine / good.
Kde je…?Kjé je…?                                           Where’s…?
Jak se dostanu do…?Kakó prídem do…?                           How do I get to…?
Kolik to stojí?Kóliko tó stáne?                                How much is it?
Účet, prosím.Račún, prósim.                                  Can I get the receipt, please?
Penízedenar(ja)                                            money
SlevaPopůst                                               discount
Tady / s seboutúkaj / s seboj                                    here / with me / on me
Pane / paní / slečnogospód / gospá / gospodíčna             Mr / Mrs / Ms
Velký / malývêlik / májhen                                    big / small
Více / méněveč / manj                                          more /less
Starý / novýstár / nòv                                           old / new
Drahý / levnýdrág / pocéni                                     expensive / cheap
Dobrý / špatnýdóber / slàb                                       good / bad
Teplý / studenýtộpel / mŕzel                                     warm / cold
Vlevo / vpravo / rovněna lévi / na désni / naravnost            on the left / on the right / straight on
Nahoře / dolezgoraj / spodaj                                   on / under
Sever / jih / západ / východséver / júg / zahòd / vzhòd                    north / south / west / east
Blízko / dalekoblízu / dáleč                                           near / far
Otevřeno / zavřenoodpŕto / zapŕto                                       open / closed
Vchod / východvhòd / izhòd                                          entrance / exit
ZakázánoPrepovédano                                         prohibited / forbidden
AutobusÁvtobus                                                 bus / coach
Známky (poštovní)Znaki                                                     traffic signs
VstupenkaVstopnica                                              a ticket
JízdenkaVozovnica                                             a ticket
MapaZemljevíd                                              a map
WC / toaletaWC / straníšče                                       a toilet / a bathroom
Muži / ženymộški / žénske                                      men / women / male / female
Pokojsộba                                                      a room
KlíčKljúč                                                     a key

Místa (Zgradbe) Buildings

bankabánka                             a bank
bankomatBankomat                      an ATM machine
bazénBazen                            a swimming pool
centrumcénter / sredíšče mésta      the city centre
důmHíša                                    a house
horagộra                                    a mountain
hotelHotél                                  a hotel
hradGrád                                  a castle
jeskyněJáma                                  a cave
jezeroJézero                                a lake
katedrálaStólnica                             a cathedral
kostelCérkev                               a church
lékařZdravník                            a doctor
lékárnaLekárna                            a chemist‘s
lesGòzd                                a forest
letištěLetalíšče                           an airport
městoMésto                              a town / a city
mořeMórje                                the sea
mostMóst                                  a bridge
muzeumMuzéj                              a museum
nádražíPostája                           a station
náměstíTŕg                                   a square
nemocnicebolníšnica, bólnica              a hospital
obchodTrgovína                       a shop / a supermarket
ostrovộtok                             an island
palácPaláča                            a palace
parkPárk                              a park
pekárnaPekárna                            a bakery
penzionPenzión                 a B&B (bed and breakfast)
pevnostTrdnjáva                  a fortress
plážPláža                          a beach
pohoříGoróvje             a mountain chain / mountains
policiePolicíja                 the police
poštaPóšta                      a post office
pramenIzvír                       a spring / a water source
přístavPristaníšče                 a port / a harbour
radniceRótovž / mestna hiša                      a town hall
restauracegostílna / restavrácija                  a restaurant
řekaRéka                                    a river
silniceCésta                             a road
směnárnaMenjálnica                   an exchange office
trhTŕžnica                        a market
uliceÚlica                           a street
vesniceVás                             a village
věžStòlp                           a tower
vyhlídkaRazgledišče                  a viewpoint

Číslovky (Številke) Numbers

Česky Slovinsky            Anglicky   ČeskySlovinsky            Anglicky
1èn, êna, êno                 one11enájst               eleven
2dvá, dvé                       two12Dvanájst            twelve
3tríje, trí                        three13Trinájst                 thirteen
4štírje, štíri                    four14Štirinájst                 fourteen
5Pét                               five15Petnájst                   fifteen
6Šést                             six16Šestnájst                  sixteen
7Sédem                         seven17Sedemnájst               seventeen
8Ósem                         eight18Osemnájst               eighteen
9Devét                         nine19Devetnájst              nineteen
10Desét                            ten20  Dvájset                     twenty  
30Trídeset      thirty
40Štírideset     forty
50Pétdeset       fifty
60Šéstdeset        sixty
70Sédemdeset  seventy
80Ósemdeset     eighty
90Devétdeset      ninety
100Stó        one hundred
1000Tísoč         one thousand
1000 000Milijón       one million

Potraviny (Hrána) Food

 

Česky            Slovinsky            Anglicky   ČeskySlovinsky            Anglicky

 

bageta / rohlíkštrúčka                  a loaf/a roll                   ocetkísvinegar
cukrSládkor                    sugarolejóljeoil
čokoládaČokoláda                chocolateomeletaomletaomlette
džemMarmeláda                  jampalačinkapalačinka pancake
hořčiceGorčica                     mustardpepřpộperpepper
houbyGóbe                      mushroomsrýžerížrice
hranolkyPomfrít                   chipssmetanasmétanacream
chlébKrùh                        breadsůlsólsalt
jogurtJógurt                    yoghurtsušenkypiškotibiscuits
koláčPogáča                 flat cakesýrsìrcheese
másloMáslo                    buttervejcejájceegg
mátaMeta                        mintzmrzlinasladolédice cream
medMéd                       honey  

 

 

 

 

Maso (Mesó) Meat

 

ČeskySlovinsky            Anglicky                 Česky             Slovinsky         Anglicky       Anglicky                  
hlemýžďPólž                             snailřízek, steakzrézeksteak 
hovězíGovédina                      beefsalámsalámasalami 
játraJétra                             liverskopovéovčetínamutton 
jehněčíJágnjetina                       lambslaninaslaninabacon 
kachnaRáca                               duckšunkašúnkaham 
klobása / párekklobása / hrénovka     sausage /                                     frankfurter     telecítelétinaveal 
králíkZájec                         rabbitvepřovésvinjskopork 
krůtíPúran                           turkeyzvěřinaZvér/divjačina           venison 
kuřecíPiščánčji                        chicken  

Zelenina (Zelenjáva) Vegetables

ČeskySlovinsky            Anglicky                  Česky                     Slovinsky              Anglicky                  
bramboryKrompír                  potatokvětákCvetáča                 cauliflower
brokoliceBrokoli                   broccolililekjájčevec /melancána eggplant/                                 aubergine
cibuleČebúla                      onionmrkevKorênje                     carrot
česnekČêsen                         garlicokurkaKúmara                  cucumber
čočkaLéča                          lentilpaprikaPáprika             pepper
fazoleFižòl                           beansrajčeParadížnik             tomato
hlávkový salátSoláta                         lettucešpenátŠpináča               spinach
hrášekGrah                      peaszelíZélje                     cabbage
kukuřiceKoruza                    corn / maize 

Ovoce (Sádje) Fruit

 

ČeskySlovinsky    Anglicky                               Česky                     Slovinsky              Anglicky                  
ananasÁnanas           pineapple  jahoda   Jágoda               strawberry
banánBanána             bananamalinaMalína                  raspberry
borůvkaBorovnica       blueberrymandleMándelj                   almond
broskevBréskev           peachmeloun (vodní)lúbenica / melóna       (water)melon
citrónLimóna          lemonolivaOlíva                           olive
fíkfíga / smókva        figořechộreh                              walnut
hroznyGrózdje             grapespomerančPomaránča                    orange
hruškaHrúška               pearšvestkaSlíva                             plum
jablkoJábolko             appletřešněČéšnja                             cherry  

 

 

 

Jídelní lístek (Jedílnik / Jédilni list) Menu

ČeskySlovinsky            Anglicky                                 Česky                                                             Slovinsky              Anglicky                   
předkrmprèdjéd               startervařené         Kúhano                      cooked / boiled 
salátSoláta                       salad                          pikantní                Začiněno                         spicy / hot 
dezertsladíca / slaščíca                 dessertsladký / slanýsládko / sláno     sweet / salty or savoury
dušenéDušêno                                stewedsnídaněZájtrk                         breakfast 
grilovanéna žáru                               grilledobědKosílo                       lunch 
pečenéPéčeno                       baked/roastedvečeřeVečérja                           dinner 
smaženéOcvŕto                         friedvegetariánskéVegetarijanski             vegetarian 
uzenéPrekajeno                  smokedbez lepkubrez glutena             gluten free 

 

 

 

 

 

Polévky (Júhe) Soups

 

Česky                   Slovinsky       Anglicky         Česky         Slovinsky   Anglicky

bramborováKrompírjeva           potato                         kyseláKísla                       sour
fazolováFižólova           bean soup                         rajskáParadížnikova                tomato
hovězí vývarGovéja                    beef                        zásmažkováPrežgánka           browned-flour                                  soup
italská minestroneMinéštra         minestrone                        zeleninováZelenjávna             vegatable

Ryby a mořské plody (Ríbe in mộrski sádeži) Fish and sea food

 

ČeskySlovinsky                    Anglicky 
ďas mořskýBokoplavútnica                  monkfish 
garnátyRákci                              prawns 
hejk (mořská štika, štikozubec)Oslič                                 hake 
humrJástog                        lobster 
chobotniceHobótnica                         octopus 
kalamáryKalamari                         calamari 
krabRàk                                    crab 
krevetyŠkámpi                             shrimps 
lososLósos                            salmon 
makrelaSkúša                                 mackerel 
mečounMečarica                               swordfish 
mořský jazykmộrski líst                            sole 
mušle (slávky), škebleŠkóljke / dagnje                           mussles, clams 
oliheňLígnji                               squid
parmice nachováBradáč                             purple mullet
platýsBokoplavútarica                 plaice
pražma královská (mořan zlatý)Špár                                 sea bream                                   (golden sea bream)  
pstruhPostrv                                     trout
rejnokRáža / skat                                ray
sardinkySardína                                       sardines
sépieSípa                                             cuttlefish
sleďSled                                            herring
šprotySpráti / papalina                       whitebait / sprat
štikaŠčúka                                                pike
treskaOslìč                                                 hake
tuňákTúna                                                    tuna
úhořJegúlja                                                eel
ústřiceOstríga                                           oyster

Nápoje (Pijáče) Drinks

                                                             

nealkoholický jabl. moštJábolčnik              apple ciderpivoPívo                          beer 
čaj černý / zelenýčáj črni / zeleni         black/green teavíno červené /  bílé / růžovévíno  rdéče /           red wine /white /rose bélo / rose 
čaj ovocný / bylinkovýčáj sadni/ zeliščni fruit tea / herbal teavíno sladké / suchévíno sladko / suho             sweet wine /                                            dry wine 
džusSók                          juicevoda neperlivá / perlivávôda negazirana /         still water gazirana                       sparkling water
káva černákáva črna       black coffees ledem / bez leduz ledom /                 with ice  brez ledu                  without ice
káva s mlékemkáva z mlékom               coffee with milk 
limonádaSók                                   lemonade /(juice) 
mlékoMléko                             milk 
pálenkaŽgánje                              alcohol